Tuki

Virikkeellisiä

* muutaman tunnin luentoja

* päivän koulutuksia

* arvioselvitystä

* mentorointia

 

Virikkeellisen luennon tarkoitus on herättää aiheeseen liittyvää ajattelua.

Päivän koulutus lisää aihealueen tietämystä, prosessikoulutus sen ilmiöiden ymmärtämistä ja tiedon välineellistä käyttöä.

 

Mitä moniulotteisempi aihealueeseen kohdistuva koulutus menetelmällisesti on, sen suurempi on vaikuttavuus työssä ja kehittymisessä.

 

Kustakin aiheesta voi pyytää myös tarpeen mukaisen koulutuksen tai työhyvinvoinnin auditointiselvityksen ja sen jatkotoimina kehittämisen mentoroinnin.

TUKI

Jokainen joutuu elämä- ja työhistoriansa aika tilanteeseen, jolloin hän kokee puhdin puutetta, irrallista otetta, työ ei anna mitään jne. turhautumista. Oma elämä ja työ on keskenään rajatumatonta ja voimavaroja vievää. Se voi kertoa uupumuksesta, pallohukassa tunteesta. Toisilla voi olla halua päästä eteenpäin, kehittyä itsenään ja työssään. Pallo hukassa tunne. Kysymys voi olla vaihtaakko työpaikkaa vai vaihtaakko koko työtä. Itsellä voi olla tunne tai toiset osoittavat suoraan tai epäsuoraan ettet ole terässä.

 

Oma elämä eikä työurankaan kulku, ei ole tasaista ylösnousua ja ikääntyessä lievää laskua. Se ei ole kaari, kuten ennen kuvattiin. Se on portaita ylös ja alas, tasanteita ja viiveitä, joihin vaikuttavat henkilökohtainen elämäntilanne ja töiden eri suhdannekaudet.

Hyvä niin, kaikki vaiheet antavat mahdollisuuden hallittuun muutokseen.

Kuvassa orava on pinteessä yrittäessään päästä pois ahtaasta lintuhäkistä.

 

  • Voimaannuttava, perspektiivinen keskustelu

 

Työuran ja elämänvaiheiden kautta ihmisille syntyy mittavassa määrin kokemusta ja tietämystä. Kuitenkin monista syistä kaikki se ei ole käytössämme, vaan pikemminkin hajonneena ympärillämme, jopa kadoksissa, ja vaikeasti käyttöömme saatavissa. Omaa vapautta ja tahtoa on saatettu pienentää tai ymmärtää väärin, tai vastuunkantoa näiden käytön seurauksista pyritty välttämään. Kaikki tämä on voinut luoda ristiriitaa ympäristön kanssa, tyytymättömyyttä itseen tai riittämättömyyden ja kutistumisen tunteita.

 

Perspektiiviä tuova, voimaannuttava keskustelu ja sitä tukeva ajattelu ei ole hoitoa eikä työnohjausta.

Se on näkökulmien laajentamista, sen voimavaran löytämistä mikä meissä jokaisessa on.

Se on henkisen kasvun vapauttamista ja merkityksellisyyden ymmärtämistä.

 

Voimaannuttava keskustelu on prosessi, jossa itse kukin päättää, millaisten kysymysten puitteissa haluaa työskennellä. Prosessin aikana luodaan perspektiiviä, laajennetaan minä-maailma näkemystä. Lähtökohta voi olla yksittäinen kysymys, hyvinkin konkreettinen tai epämääräinen, vaivaava tunnetila, josta haluaa puhua ulkopuolisen kanssa. Prosessin aikana teemat kasvavat ja kehittyvät, mikä mahdollistaa voimaantumista.

 

Voimaannuttavaa, perspektiiviä luovaa keskustelua voi käyttää

  • Selkiyttävään keskusteluun, kun oma toiminta ja ajatukset ovat solmussa ja tarvitaan ehkä tukea voimavarojen löytämiseen
  • Tietotaidon laajentamiseen, kun etsii itsen kehittymisen mahdollisuuksia tai työuran avartamista

 

Keskustelu etenee luottamukselisena prosessina, jossa tukena käytän mentoroinnin, NLP:n ja MLP:n menetelmiä ja organisaatio- sekä psykodynamiikan lähtökohtia. Noudatan yleisiä eettisiä ohjeita, kuten vaitioloa kuulemieni asioiden suhteen.

 

Voimaannuttava keskustelu on tarkoitettu yhdelle henkilölle tai työparille. Prosessin pituus sovitaan ensimmäisen keskustelukerran jälkeen.

 

  • Työnohjaus

 

Työnohjaus on kirjalliseen sopimukseen perustuva prosessi. Keskeinen asia on työ.

 

Se toteutuu määräajoin toistuvasti ja esimiehen hyväksymänä, mutta on työtekijälle vapaaehtoinen ja hänen intresseistään lähtevä.

Se on ammatillista ja luottamuksellista vuorovaikutuksessa tapahtuvaa oman työn tutkimista ja siinä kehittymistä.

 

Työnohjaus on oman työn ja persoonallisuuden tarkastelua. Se antaa mahdollisuuden omien tunteiden ja kokemusten läpikäymiseen.

 

Työohjausta on hyvin monenlaista ja erilaisiin tilanteisiin tarkoitettua.

 

Minä tarjoa sitä

* oman ammatti-identiteetin ja persoonallisuuden vahvistamiseen,

* koulutuksessa opitun ja saadun tiedon prosessointiin ja integrointiin käytännön teoiksi

* uuden toimintatavan hallinnan saantiin.

* yhteisöllisiin tilanteisiin

VÄÄRTTI

Työhyvinvointi on yhteispeliä ja tae sille, että osaaminen on käytössä

050 3730900