Osaaminen

Virikkeellisiä

* muutaman tunnin luentoja

* päivän koulutuksia

* arvioselvitystä

* mentorointia

 

Virikkeellisen luennon tarkoitus on herättää aiheeseen liittyvää ajattelua.

Päivän koulutus lisää aihealueen tietämystä, prosessikoulutus sen ilmiöiden ymmärtämistä ja tiedon välineellistä käyttöä.

 

Mitä moniulotteisempi aihealueeseen kohdistuva koulutus menetelmällisesti on, sen suurempi on vaikuttavuus työssä ja kehittymisessä.

 

Kustakin aiheesta voi pyytää myös tarpeen mukaisen koulutuksen tai työhyvinvoinnin auditoin-tiselvityksen ja sen jatkotoimina kehittämisen mentoroinnin.

Osaaminen

Osaaminen on elinikäinen ominaisuus. Siihen kuuluu tasanteita, jolloin hankittua osaamista käytetään mielekkäästi ja ymmärrystä syventäen työn sisällä. Jos tasanteelle jää pitkään, alkaa syntyä puuttumista ja työmotivaatio hiipuu. Se voi johtaa myös pysähtymiseen ja ehkä tarpeeseen pysäyttää osaaminen tähän tilanteeseen. Näin voi tapahtua niin organisaatiolle, työyhteisölle kuin yksilölle. Se voi johtaa menestyksen laantumiseen ja jälkeen jäämiseen kehityksessä. Kehittymishaluiset työntekijät lähtevät pois.

Yllä oleva kuva on paradoksi aikoinaan tarpeellisesta tilasta.

  • Osaamisen johtamisen haasteet

 

Onko osaaminen riittävällä tasolla?

 

Toimiiko osaamisen hallinta eri organisaatiotasoilla?

 

Kyky vastata nopeasti muuttuviin palvelutarpeisiin on noussut avaintekijäksi organisaatioiden ja työyhteisöjen menestymisessä. Osaamisen johtamisen tehtävä on varmistaa, että organisaatiolla on riittävästi oikeanlaista osaamista, oikeissa paikoissa nyt ja tulevaisuudessa. Nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä kaikkien sen palasten täytyy myös liikkua joustavasti yhdessä.

 

Se ei ole vain henkilöstöhallinnon asia, vaan erityisen keskeistä se on arkipäivän johtamisessa. Lähijohtaja tuntee parhaiten työntekijänsä ja työn vaatimukset arkisessa toiminnassa. Osaamisen johtamisella on oltava selkeät ja toimivat käytännöt ja käsitteet sekä selvä strategi-nen suuntaus.

 

Teemat:

•Mitä on osaamisen johtaminen

•Mitä v. 2014 voimaanastunut laki taloudellisesti tuetusta osaamisen kehittämisestä edellyttää ja mahdollistaa.

 

  • Osaamisen kehittäminen ja ohjaajana toimiminen

 

Monen lähijohtajan, tiimivetäjän ja asiantuntijatasoisen työntekijän vaikeus ei suinkaan ole osaaminen ja alan hallinta, vaan osaamisen siirtäminen ja kehittymisen ohjaaminen.

 

Asiantuntijatasoisen työntekijän osaaminen edellyttää myös taitoa ohjata, neuvoa ja neuvotella.

 

Keskustelevalla luennolla pohditaan kuinka ohjata:

•asiakasta,

- opiskelijaa,

- uutta työntekijää,

- kollegaa

Kyse on työskentelyotteesta erilaisissa toimintasuhteissa.

 

Luennolla keskustellaan tuen käyttöulottuvuuksista ja erilaisista menetelmistä.

 

  • Yhteisön toiminnallinen kehittäminen™

 

Toiminnallisessa kehittämisessä on kyse yhdessä oppimisesta ja kehittämisestä.

 

Se on prosessi, jossa on neljä syklistä vaihetta. Yhteisön kehittäjien on hyvä tuntea nämä syklit voidakseen johtaa ja hallita, lyhyitä tai pitkiä, prosessoivia kehittämisen kohdehankkeita.

 

Tämä voi edellyttää ennakoivaa tarvesuunnittelua esim. osaamisen pitkäjänteisessä ja suunnitelmallisessa kehittämisessä.

 

Se on kuin rahan pistämistä pankkiin, jossa tuotto kasvaa.

 

  • Tulevaisuuden haasteet ja arvolupaus asiakaspalvelussa

 

Arvopohja on pienesti näkyvä, mutta erittäin vaikuttava elementti palvelujen toteuttamisessa.

Kaikissa palveluorganisaatioissa on toiminnallinen arvopohja, keskusteltu tai keskustelematon. Se ilmenee strategiassa ja tulisi johtua myös suoraan asiakaspalveluun.

 

Virikeluennolla käsitellään mm.

•Eettinen ajatuspohja asiakaspalvelussa.

•Miten palvelujen arvopohja voi säilyä ja vahvistua käytännön kehittämisessä

•Mitä haasteita digitalisaatio tuo

 

Koulutuksessa perehdytään asiakaslähtöisen palvelutyön eettisiin perusteisiin.

Johtajuutta tarkastellaan asiakaslähtöisen palvelun näkökulmasta: mitä tarkoittaa asiakkuus meidän organi-saatiossa, millainen on meidän arvolupauksemme asiakkaalle?

 

Onko mahdollista luoda sellainen arvo-ohjelma, johon kaikki sitoutuvat? Luottamuksen ja sitoutumisen edellytyksenä on arvostrategian johtaminen.

 

Tekeillä

 

Työn alla on Reitti-ohjelma, joka on digitaalinen osaamisen kehittämisen hallinnan ohjelma.

Siihen on rakentumassa

- työntekijän hallinnoima oman työssä kehittymisen ja - lähijohtajan hallinnoima osaamisen johtamisen osat

 

Molemmille on erilliset ja yhteiset toiminta- ja vuoro-vaikutusfoorumit. Ennen kaikkea työtekijä hallitsee omaa ura-/ reitin kehitystä, jota hr-tukee ja mentoroi.

 

Tavoitteena on kehittää niin työntekijöitä kuin lähijohtajia ja hallintojohtoa palveleva ja yhdessä sitouttava kehittyvän osaamisen digitaalinen foorumi.

 

VÄÄRTTI

Työhyvinvointi on yhteispeliä ja tae sille, että osaaminen on käytössä

050 3730900